Allmänna villkor GDM Konsult AB

GDM Konsult AB ("GDM") Allmänna leveransvillkor gäller för köp ur GDMs webbshop, vid varje tidpunkt, erbjudna produktsortiment
bestående av datorer med tillbehör ("produkterna"). Produkterna levereras till en kund ("köparen").


1. Allmänt om produkterna
1.1 En närmare beskrivning av produkterna framgår i GDMs webbshop. GDM reserverar sig för eventuella skrivfel i produktkatalogen
på webbsidan. GDM kan inte garantera att eventuella bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.


2. Beställning
2.1 Beställning av Produkterna kan ske via webbshop, telefon eller e-post.

2.2 I samtliga fall erhåller köparen en orderbekräftelse på mottagen beställning. GDM förbehåller sig rätten att i orderbekräftelsen
justera priserna eller ändra sortimentet i förhållande till webbsidan eller annatmeddelande som lämnats vid mottagandet av en beställning.
Köparen ges därvid möjligheten att återkalla sin beställning.

2.3 För det fall en produkt måste specialbeställas skall information om detta lämnas av GDM vid beställningstillfället.

3. Leverans
3.1 Såvida inte annat överenskommits sker leverans från GDMs eller underleverantörens lager. GDM ombesörjer för köparens räkning
transport inklusive fullvärdesförsäkring och väljer lämpligaste transportsätt.

3.2 Leveransdag är den dag då produkterna framkommer till köparen. Risken för produkterna övergår på köparen på leveransdagen.
Om produkterna skadats vid transport skall anmälan om detta göras av köparen direkt till transportören.

3.3 Vid eventuell export av produkterna ansvarar köparen för att erforderlig exportlicens erhålls.

4. Prisvillkor
4.1 GDMs priser för produkterna framgår av webbshoppen. GDM förbehåller sig rätten att när som helst justera priser, produkter
och marginalpåslag om inte annat avtalats.

4.2 Samtliga priser är exklusive moms och andra efter avtalets träffandefastställda tillkommande skatter. Priserna är angivna i SEK.

5. Betalningsvillkor
5.1 Betalning skall, om inget annat avtalats, ske senast trettio dagar frånrespektive fakturas utställande. Vid försenad betalning
utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6. Ägarförbehåll och nyttjanderätt
6.1 Produkterna förblir GDMs egendom till dess full betalning kommit GDM tillhanda. Till dess äganderätten övergått till köparen
förbinder sig köparen att väl vårda produkterna och att inte utan GDMs medgivande vidtaga ändringar i dessa.

7. Leveranstider och leveransförsening
7.1 Lagerförda produkter levereras normalt inom två vardagar om beställningen mottagits vardagar före kl. 15.00. I de fall som leveranstiden
beräknas överstiga två vardagar skall GDM meddela köparen en beräknad leveranstid, vilket i möjligaste mån skall göras inom åtta arbetstimmar
från GDMs mottagande av beställningen. Express- och budbilsleveranser kan GDM tillhandahålla om så önskas, dock mot ett pristillägg.

7.2 Vid förändring av leveranstid meddelas detta köparen. Om denna tid är orimlig har köparen möjlighet att häva köpet. Undantag
är på specialbeställda produkter.

8. Köparens rätt att returnera produkterna
8.1 Köparen äger rätt att returnera produkter om köparen meddelar detta inom fem vardagar från mottagandet av produkterna. Kunder
fyller returanmälan på shop.gdm.se. Om returen accepteras erhåller köparen ett returnummer och returinstruktioner via mail.
Retur skall ske inom tio vardagar. Retur får ske under förutsättning att Produkterna återlämnas till av GDM anvisad adress i oskadat och obrukat
skick i obruten och oskadad originalförpackning. Samtliga kostnader i samband med retur betalas av köparen.
Vänligen notera att vi vid felbeställning tar ut en returavgift på minimum 250:- per order.

8.2 Produkter som är specialbeställda för köparens räkning kan ej returneras.

9. GDMs ansvar för fel
9.1 GDM är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet som omständigheterna kräver kostnadsfritt avhjälpa fel i produkterna
som påtalas av köparen inom 12 månader från leveransdagen. Avhjälpande sker på det sätt som GDM bestämmer.

9.2 Har GDM underlåtit att avhjälpa fel enligt punkt 9.1 ovan får köparen ge GDM en slutlig frist om minst en månad för avhjälpande härav.
Har GDM inte avhjälpt felet inom den utsatta tidsfristen har köparen rätt till avdrag på erlagd ersättning som svarar mot felet.

9.3 Är felet av väsentlig betydelse för köparens användning av produkterna och GDM insåg inse detta, har köparen rätt att efter fristens utgång
genom skriftligt meddelande till GDM häva detta avtal såvitt avser produkterna och återfå erlagd betalning. Köparen har i anledning av fel ingen
annan rätt till skadestånd eller annan ersättning såvida ej uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

10. Ansvarsbegränsning
10.1 GDM ansvarar endast för skador som uppkommit till följd av fel eller försummelse av GDM eller GDMs personal. Köparen har endast rätt
till ersättning för direkt skada.

10.2 GDMs skadeståndsansvar enligt detta avtal är, om inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas GDM till last, begränsat till tio gånger
det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Oavsett ovanstående ansvarar
dock GDM inte för Köparens förlust av data eller information.

10.3 Köparen skall framställa anspråk på ersättning senast tre månader efter det att Köparen märkt eller borde märka grunden för kravet,
dock senast 12 månader efter leveransdagen.

11. Force majeure
11.1 Om parts fullgörande enligt detta avtal förhindras eller försvåras av omständigheter som parterna ej kunnat råda över såsom t.ex. krig,
myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller
exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller GDMs uteblivna leveranser från underleverantörer
(som GDM inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för detta avtals ingående och vars följder GDM inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna),
skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder, förutsatt att part som inte kan fullgöra så snart som möjligt
meddelat den andra parten därom.

11.2 Om avtalets fullgörelse förhindras mer än tre månader har part rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.

12. Tillämplig lag och tvist

Detta avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom i Sverige enligt svensk lag om skiljeförfarande.